Algemene Voorwaarden
van Online Professionals

Uitdagingen in management, projecten of andere bedrijfsondersteuning nodig?
Goede remote of hybride freelance (interim) professional(s) nodig?

Algemene Voorwaarden

van Online Professionals

Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Algemene voorwaarden:

De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Online Professionals:

Online Professionals, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 73852074.

Bedrijf:

De wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:

De wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst:

Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Online Professionals voor of ten behoeve van de wederpartij (heeft) verricht.

Dienstverlening op afstand:

De overeenkomst tussen de wederpartij en Online Professionals, waarbij in het kader van een door Online Professionals georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Honorarium:             

De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de wederpartij is overeengekomen.

Koop op afstand:         

De overeenkomst tussen de wederpartij en Online Professionals, waarbij in het kader van een door Online Professionals georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Opdracht:           

De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:         

Elke overeenkomst gesloten tussen Online Professionals en de wederpartij.

Product:           

Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de wederpartij en Online Professionals.

Schriftelijk:

Elke vorm van het geschreven woord tussen Online Professionals en wederpartij, inclusief algemene voorwaarden en overeenkomst. Waar staat vermeld dat schriftelijk zal worden gecommuniceerd, kan dit eveneens op digitale (elektronische) wijze worden gedaan.

Wederpartij:           

Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de wederpartij wordt zowel consumenten als bedrijven verstaan.

Artikel 2: algemeen

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, gesloten tussen Online Professionals en de wederpartij, tenzij van deze algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Online Professionals, voor de uitvoering waarbij door Online Professionals derden betrokken worden.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Online Professionals en de wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

5. Indien Online Professionals niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Online Professionals in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

6. Afwijkingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Online Professionals zijn overeengekomen.

7. Beide partijen kunnen langs de digitale weg met elkaar communiceren, informatie uitwisselen en overeenkomsten met elkaar sluiten. Het gebruik van elektronische communicatie kan risico’s met zich meebrengen zoals bijvoorbeeld vertraging, virussen en andere zaken. Online Professionals is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. 

8. Klachten dienen binnen 10 werkdagen schriftelijk ingediend onder vermelding van de prestatie waarop de klacht van toepassing is. Na deze termijn acht Online Professionals de prestatie als aanvaard. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Artikel 3: aanbiedingen en/of offertes

1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en elektronisch gedaan.

2. Alle aanbiedingen en/of offertes van Online Professionals zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld, vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

3. Online Professionals kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Online Professionals daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Online Professionals anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Online Professionals niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4: totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige en schriftelijke aanvaarding door de wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Online Professionals.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5: beëindiging of annulering overeenkomst

1. Online Professionals en de wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.

2. Online Professionals als de wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand, opzeggen, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.

3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

4. Annulering van een opdracht dient altijd schriftelijk ingediend te worden:

  • 30 dagen voor aanvang van opdracht worden en geen kosten in rekening gebracht;
  • 14 dagen voor aanvang van opdracht 50% van het overeengekomen tarief vermeerderd met de BTW;
  • 7 dagen of minder voor de aanvang van opdracht 80% van het overeengekomen tarief vermeerderd met de BTW.

 

Artikel 6: wijziging overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Online Professionals de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Online Professionals zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Online Professionals de wederpartij hierover van te voren inlichten.

4. Indien een vast honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Online Professionals daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Online Professionals proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

5. Online Professionals zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Online Professionals kunnen worden toegerekend.

6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de wederpartij en Online Professionals zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7: uitvoering overeenkomst

1. Online Professionals zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Online Professionals heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Online Professionals heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren.

4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Online Professionals het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de wederpartij niet wordt betaald, is Online Professionals niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.

5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Online Professionals het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. De wederpartij zal steeds, gevraagd en ongevraagd, tijdig alle gegevens of instructies verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, aan Online Professionals.

7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet, of niet tijdig, worden verstrekt, dan heeft Online Professionals het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de wederpartij.

8. Indien wederpartij zonder vooraf schriftelijke opgaaf van reden van (on)voorziene omstandigheden niet communiceert met, of reageert op, Online Professionals voor een periode van 10 werkdagen of langer, terwijl Online Professionals veelvoudig contact heeft gezocht, is Online Professionals gerechtigd de overeenkomst met wederpartij op te schorten en/of te beëindigen. Online Professionals is gerechtigd wederpartij geen restitutie te betalen. Eventuele extra kosten die worden gemaakt zijn voor rekening van de wederpartij.

9. Online Professionals is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Online Professionals is uitgegaan van de door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Online Professionals kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 8: prijzen en tarieven

1.  Ten aanzien van de wederpartij in de hoedanigheid van consument zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2. Ten aanzien van de wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijfs-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.

4. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Online Professionals.

5. Van alle bijkomende kosten zal Online Professionals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 9: wijziging honorarium, prijzen en/of tarieven

1. Indien Online Professionals bij het sluiten van de overeenkomst een vaste honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Online Professionals gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

2. Indien Online Professionals het voornemen heeft het honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3. Indien de verhoging van het honorarium, de prijs en/of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de wederpartij de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

a. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Online Professionals rustende verplichting ingevolge de wet; 

b. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren; 

c. Online Professionals alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; 

d. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verricht.

4. De wederpartij heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst het honorarium, de prijs en/of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verricht.

5. Online Professionals zal de wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Online Professionals zal daarbij de omvang van, en de datum waarop, de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 10: koop en/of dienstverlening op afstand

1. Ingeval van dienstverlening op afstand heeft Online Professionals het recht de wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

2. Ingeval van dienstverlening op afstand heeft de wederpartij het recht de overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door Online Professionals geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

3. Indien Online Professionals niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Online Professionals geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Online Professionals in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

4. De wederpartij kan de overeenkomst schriftelijk herroepen middels een schriftelijke kennisgeving per e-mail en/of in directe of indirecte schriftelijke reactie op de aangeboden overeenkomst.

5. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Online Professionals met de uitvoering van de dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de wederpartij.

6. Indien de wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Online Professionals uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag terug.

7. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de overeenkomst betrekking heeft op:  

a. diensten die met de instemming van de wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

b. diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

c. diensten van persoonlijke aard;

d. diensten op maat gemaakt.

Artikel 11: levering

1. Levering ten aanzien van de wederpartij in de hoedanigheid van consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de wederpartij.

2. Levering ten aanzien van de wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de wederpartij.

3. Levering vindt plaats op een door Online Professionals en wederpartij afgestemd (digitaal) adres, tenzij anders overeengekomen. 

4. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld.

5. Indien de wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de wederpartij, nadat Online Professionals de wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 12: termijnen voor levering en uitvoering

1. De levering zal plaatsvinden binnen een door Online Professionals opgegeven termijn.

2. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Online Professionals opgegeven termijn. 

3. Indien voor de levering en/of uitvoering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

4. Indien Online Professionals gegevens of instructies nodig heeft van de wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de leveringstermijn aan nadat de wederpartij deze aan Online Professionals heeft verstrekt.

5. Bij overschrijding van de leverings- of uitvoeringstermijn dient de wederpartij Online Professionals schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Online Professionals alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

6. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Online Professionals zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Online Professionals binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 13: risico-overgang consumenten

1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de wederpartij in de hoedanigheid van consument.

2. De zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de wederpartij voor rekening en risico van Online Professionals.

3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de wederpartij in de hoedanigheid van consument of een door de wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 14: risico-overgang bedrijven

1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.

2. De zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de wederpartij voor rekening en risico van Online Professionals.

3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken aan de wederpartij of een door de wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 15: betaling

1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Online Professionals aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

2. Betaling geschiedt voorafgaand aan opdracht en binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Online Professionals aan te geven wijze in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. De wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

4. Online Professionals en de wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

7. Bij niet tijdig betalen van de factuur behoudt Online Professionals zich het recht voor om (tijdelijk) te stoppen met de werkzaamheden. De eventueel tot alsdan uitgevoerde werkzaamheden dienen betaald te worden. 

8. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Online Professionals en de verplichtingen van de wederpartij jegens Online Professionals onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16: incassokosten

1. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.

2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Online Professionals, voor zover de wederpartij handelt in de hoedanigheid als bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Online Professionals, voor zover de wederpartij handelt in de hoedanigheid van consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

4. Voor zover de wederpartij handelt in de hoedanigheid van consument heeft Online Professionals pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Online Professionals de wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de wederpartij.

Artikel 17: voorbehoud op eigendom

1. Alle door Online Professionals in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Online Professionals totdat de wederpartij hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

3. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is wederpartij niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

Artikel 18: opschorting

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen. 

2. Indien wederpartij een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Online Professionals het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover tekortkoming dat rechtvaardigt. 

3. Voorts is Online Professionals bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

a. na het sluiten van de overeenkomst Online Professionals omstandigheden ter kennis zijn gekomen die de goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

b. de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

c. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Online Professionals kan worden gevergd. 

4. Indien Online Professionals overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

Artikel 19: ontbinding

1. Indien de wederpartij een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Online Professionals bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Voorts is Online Professionals bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien: 

a. na het sluiten van de overeenkomst Online Professionals omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

b. de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

c. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Online Professionals kan worden gevergd;

d. door de vertraging aan de zijde van wederpartij niet langer van Online Professionals kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

e. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of gedeelte van zijn eigendom; 

f. de wederpartij onder curatele gesteld wordt; 

g. de wederpartij komt te overlijden.

3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Online Professionals op de wederpartij onmiddellijk en volledig opeisbaar.

5. Indien Online Professionals de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Online Professionals niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de wederpartij, is de wederpartij aansprakelijk voor de door Online Professionals directe of indirecte geleden schade.

7. Bij voortijdige beëindiging door Online Professionals, heeft de wederpartij recht op medewerking van Online Professionals met betrekking tot de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Online Professionals extra kosten met zich meebrengt worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. 

Artikel 20: overmacht

1. Een tekortkoming kan niet aan Online Professionals of de wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Online Professionals geen invloed kan uitoefenen en waardoor Online Professionals niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, ziekte, epidemie, pandemie, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoer belemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van (machine)onderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door Online Professionals in redelijkheid niet van Online Professionals mag worden verlangd.

4. Online Professionals heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Online Professionals zijn verbintenis had moeten nakomen.

5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

6. Zowel Online Professionals als de wederpartij kunnen, gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Online Professionals zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

8. Indien Online Professionals ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Online Professionals gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21: aansprakelijkheid

1. De uitvoering van de opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de wederpartij. Online Professionals is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Online Professionals.

2. Online Professionals is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Online Professionals is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Online Professionals is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Online Professionals kenbaar behoorde te zijn.

4. Online Professionals is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.  

5. Indien Online Professionals aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Online Professionals beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld, of tot het bedrag waarop de door Online Professionals aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Online Professionals overeenkomstig de verzekering draagt.

6. De wederpartij dient de schade waarvoor Online Professionals aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na het ontstaan van de schade, per aangetekende post met bijgevoegde bewijzen, aan Online Professionals te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Online Professionals vervalt binnen één jaar nadat de wederpartij bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.  

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan bewijsbare opzet of grove schuld van Online Professionals of zijn leidinggevende en/of ondergeschikten.

9. In geval van schade is de wederpartij verplicht alles in het werk te stellen om de schade tot een minimum beperkt te houden. 

Artikel 22: vrijwaring

1. De wederpartij vrijwaart Online Professionals voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.

2. Indien Online Professionals door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Online Professionals zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Online Professionals en derden komen verder voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 23: verjaringstermijn

1. Voor alle vorderingen jegens Online Professionals en de door Online Professionals (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de wederpartij Online Professionals ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 24: intellectueel eigendom

1. Online Professionals behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

2. Online Professionals behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 25: geheimhouding

1. Zowel Online Professionals als de wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming, waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, wederpartij en andere relaties waarvan uit hoofde van de opdracht kennis is genomen.

Artikel 26: privacy

1. De gegevens en informatie die de wederpartij aan Online Professionals verstrekt en Online Professionals verzamelt, zal Online Professionals zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

2. Online Professionals mag de persoonsgegevens van de wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

3. Het is Online Professionals niet toegestaan om de persoonsgegevens van de wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Online Professionals gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Online Professionals zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Online Professionals niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

5. De wederpartij gaat akkoord dat Online Professionals de wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de wederpartij dit kenbaar maken.

6. Online Professionals behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

7. Wederpartij en Online Professionals zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

 

Artikel 27: elektronische communicatie

1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen wederpartij en Online Professionals door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruikmaken van elektronische opslag, zoals cloudtoepassingen.

2. Wederpartij en Online Professionals zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie waaronder, maar niet beperkt tot,  schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens ten aanzien van het gebruik dat Online Professionals daarvan maakt in contacten met derden.

3. Zowel wederpartij als Online Professionals zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

 

Artikel 28: overige bepalingen

1. Indien Online Professionals op locatie van wederpartij werkzaamheden verricht, draagt wederpartij zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Wederpartij dient er voor zorg te dragen dat Online Professionals in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Online Professionals noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is wederpartij verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.

2. Wederpartij zal geen al dan niet bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers en/of derden aannemen of benaderen om bij wederpartij, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van wederpartij, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende twaalf maanden daarna.

 

Artikel 29: nieuwsbrief

1. De wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

2. De nieuwsbrief houdt de wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

3. De wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail.

4. De wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De wederpartij zal dan geen nieuwsberichten meer ontvangen.

Artikel 30: wijziging algemene voorwaarden

1. Online Professionals heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

3. Online Professionals zal de wederpartij per mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

5. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 31: toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Online Professionals partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

2. Geschillen tussen Online Professionals en de wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.